دانلود کلیپ های break dance و اخبار و اطلاعات break dance در ایران
دانلود مسابقات R-16 رو که مسابقاتی در کره هستش میذارم برای دانلود. این مسابقات تو سال 2007 اولین دوره اش برگزار شد.

                                


Host MCs:

 1. Jazzy Ivy (Korea)
 2. DumbFoundead (USA)
 3. MC GO (Korea)

Judges:

 1. Easy Rock (USA)
 2. Flo Master (USA)
 3. KwikStep (USA)
 4. Legend (USA)
 5. Brahim (France)
 6. Walid (France)
 7. Junior (France)
 8. Hong 10 (Korea)
 9. Khan (Korea)
 10. Zero (Korea)

DJs:

 1. DJ Timber (Ireland)
 2. DJ Ben (France)
 3. DJ Light (Japan)
 4. DJ Nabe (Japan)
 5. DJ Wreckx (Korea)

BBoy Crews:

 1. Phase-T (France)
 2. Terror Bunch (Germany)
 3. Caster Evolution (China)
 4. Big Toe Crew (Vietnam)
 5. JinJo Crew (Korea)
 6. Project P-Noise (Philippines)
 7. All Stars Crew (Puerto Rico)
 8. Fusion Rockers (Spain)

BBoy Solo:

 1. Neguin (Brazil)
 2. Wing (Korea)
 3. Lil Kev (France)
 4. Lil G (Venezuela)
 5. El Nino (Dominican Republic)
 6. Just Do It (The Netherlands)
 7. Palmer (USA)
 8. Linh 3T (Vietnam)
 • Video Infos
Format: AVI

Total size: 7.08 GB

Bboy Solo (1.68 GB) + Performance (1.63 GB) + Bboy Crews (3.77 GB) = 7.08 GB | HD Quality | Mediafire

Bboy Solo:

 1. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part01.rar
 2. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part02.rar
 3. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part03.rar
 4. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part04.rar
 5. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part05.rar
 6. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part06.rar
 7. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part07.rar
 8. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part08.rar
 9. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part09.rar
 10. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part10.rar
 11. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part11.rar
 12. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part12.rar
 13. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part13.rar
 14. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_3_-_BBoy_Solo.part14.rar

Performance:

 1. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part01.rar
 2. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part02.rar
 3. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part03.rar
 4. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part04.rar
 5. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part05.rar
 6. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part06.rar
 7. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part07.rar
 8. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part08.rar
 9. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_4_-_Performance.part09.rar

Bboy Crews (Quarter Final):

 1. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part01.rar
 2. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part02.rar
 3. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part03.rar
 4. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part04.rar
 5. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part05.rar
 6. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part06.rar
 7. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part07.rar
 8. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part08.rar
 9. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part09.rar
 10. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part10.rar
 11. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part11.rar
 12. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part12.rar
 13. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part13.rar
 14. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part14.rar
 15. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part15.rar
 16. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_5_-_BBoy_Crew_Quarter_Final.part16.rar

Bboy Crews (Semi Final & Final):

 1. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part01.rar
 2. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part02.rar
 3. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part03.rar
 4. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part04.rar
 5. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part05.rar
 6. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part06.rar
 7. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part07.rar
 8. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part08.rar
 9. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part09.rar
 10. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part10.rar
 11. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part11.rar
 12. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part12.rar
 13. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part13.rar
 14. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part15.rar
 15. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part14.rar
 16. R-16_KOREA_SPARKLING_2010_-_6_-_BBoy_Crew_Semi_Final_&_Final.part16.rar
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۷ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:58  توسط BBoy Shadow |